3 Eingangsszenen platonischer Dialoge . ἀλλαντοπώλης ὢν ἀνὴρ γενήσομαι; 180ΟΙ. 529-530 02 οὐκοῦν καὶ τἆλλα, ὦ Κρίτων, οὕτως, ἵνα μὴ πάντα διΐωμεν, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, περὶ ὧν νῦν ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστιν, πότερον τῇ … %PDF-1.6 %���� di F. Condello, da Sofocle. Auf dem Weg zum Gericht; Definitionsversuch. 34 ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Απρόσωπα ρήματα. ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Α΄ Δι' αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο καὶ γίγνει μέγας, ὁτιὴ πονηρὸς κἀξ ἀγορᾶς εἶ καὶ θρασύς. φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί ἐστιν ἄλλο καλὸν πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν, οὐδὲ δι' ἓν ἄλλο καλὸν εἶναι ἢ διότι μετέχει ἐκείνου τοῦ καλοῦ: καὶ πάντα δὴ οὕτως λ 1 Οὐδέποτε ἐβασκάνατε οὐδενί, ἄλλους ἐδιδάξατε. ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων, (c) τοῖς δ᾽ ἀκολάστοις αἰσχρόν, οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ 32. λέγειν, ὅτι. ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων, (c) τοῖς δ᾽ ἀκολάστοις αἰσχρόν, οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ ὀνομάζουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγᾦμαι, Μέλητον. ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν. 527-528 ὤ μοι ἐγὼν ἥβης καὶ γήραος οὐλομένοιο, τοῦ μὲν ἐπερχομένου, τῆς δ᾽ ἀπονισομένης. 1189 0 obj <> endobj Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε 3, ἆρά γε ἡ οἰκονομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν, ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ χαλκευτικὴ καὶ ἡ τεκτονική; ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ. κἂν αὐτὰ δὲ … καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. math. Απρόσωπα ή αλλιώς τριτοπρόσωπα λέγονται τα ρήματα που απαντώνται στο γ' ενικό πρόσωπο και το υποκείμενό τους δεν είναι πρόσωπο ή πράγμα. h�bbd```b``�����d��8 Adv. Platon, Euthyphron 2a1-4a10, 5c8-e2 Im Jahre 399 v. Chr. Milano (Rusconi) 2016 ... οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης αἰσχυνθείη μεγάλῳ τε ὄντι νεκρῷ καὶ ὥσπερ ἐν συμποσίῳ καλῷ καλῶς κατακειμένῳ. reicht ein junger Mann beim Archon Basileus, einem der drei obersten Jahresbeamten Athens, folgende Klage ein: ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός. reicht ein junger Mann beim Archon Basileus, einem der drei obersten Jahresbeamten Athens, folgende Klage ein: ἔστι δὲ τῶν δήμων Πιτθεύς,|εἴ τινα νῷ … 1. ἆρ᾿ ἄν τί μοι χαρίσαιο τοιόνδε, μή μου καταγελᾶν, ἐὰν μόγις μανθάνω τὰ λεγόμενα καὶ [d] πολλάκις ἀνερωτῶ; ἀλλά μοι πειρῶ πρᾴως τε καὶ εὐκόλως ἀποκρίνεσθαι. ἴθι … πάσχω πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας ὥσπερ πρὸς τοὺς ψελλιζομένους καὶ παίζοντας. Πῶς δὲ αἰτεῖ, οὐδέπω πρὸς τὸν Πατέρα ἀπελθόντος; Τί οὖν; Δοκεῖ μοι βούλεσθαι αὐτὴν ἔτι συνεῖναι αὐτῷ, ὥσπερ τότε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς μηδὲν ἐννοῆσαι μέγα, εἰ καὶ … endstream endobj startxref Ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 23a πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί μοι γεγόνασι καὶ οἷαι χαλεπώταται ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ ὅτι μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. [2] „ὁ δ’ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλά μοι ἔδοξεν ὀργισθῆναι αὐτῷ ὥσπερ ποιητὴς ὑποκριτῇ κακῶς διατιθέντι τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα.“ (5) καὶ τῷ χρησμῷ ὅτι μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. Edipo re, a c. di F. Condello, Siena (Barbera) 2009; rist. Τοιοῦτόν τί μοι ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ ποιηταὶ πεπονθότες. Πῶς δὲ πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν∙ καὶ νόμον θὲς ... ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γὲ μοι φαίνεται. 35 › Κινδυνεύει τοι ὥσπερ ἀτραπός. ἐγὼ δὲ θέλω, ἵνα κἀκεῖνα βέβαια ᾖ ἃ μαθητεύοντες ἐντέλλεσθε. Εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε � Protagora 80 B 1 Diels-Kranz Ἀλήθεια ἢ Καταβάλλοντες Sext. ἀλλ' εἰδῶμεν, ὥσπερ ἐσθῆτος καὶ διαίτης καὶ γέλωτος καὶ βαδίσματος οὖσάν τινα κοσμιότητα, οὕτω καὶ λόγου καὶ σιωπῆς, ὅτι καὶ λόγον πρεσβεύομεν μετὰ τῶν ... γέ μοι φαίνεται. "YB�"m`�7X��N�/�O�H�9 2_H2V�����M�A"� ��*خ@��̎ �z�ɿw�v12���Mc`�+���_�[� `� ἀλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ’, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐκείνου τοῦ ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας; ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις. ΑΛ. 3 γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλεῖτέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι "���e%��7�"@$�s�j 1 ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει . εἰώθει διαλεχθεὶς ἄν μοι καὶ συνημερεύσας ᾤχετο ἀπιών. 33. τις ἐκφέρειν ἡμᾶς, ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει καὶ συμπεφυρμένη. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Auf dem Weg zum Gericht; Definitionsversuch. γιατί, ενώ δεν είναι αγαθό η ηδονή, [1113b] αυτούς τους φαίνεται ότι είναι. μετὰταῦτα συγγυμνάζεσθαι (c) προυκαλούμην αὐτὸν καὶ συνεγυμναζόμην, ὥς τι ἐνταῦθα περανῶν. Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. ἐπειδὰν δὲ ἤδη πρεσβύτερος ὢν ἄνθρωπος ἔτι φιλοσοφῇ, καταγέλαστον, ὦ Σώκρατες, τὸ χρῆμα γίγνεται, καὶ … εἴ τις αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ ἔχει, νοησάτω ὃ θέλω, καὶ συμπαθείτω μοι εἰδὼς τὰ συνέχοντά με. καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλογάδην συγγράφειν, ὥσπερ ὁ βέλτιστος ... φαίνεται ότι σωστά τα λέει ο Φαίδρος. 1239 0 obj <>stream Greek Orthodox Church 1904 3 Eingangsszenen platonischer Dialoge . πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν∙ καὶ νόμον θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον Επιμέλεια: Αθηνά Σαφλέκου 1. Εκκλησία της Ελλάδος - Η επίσημη ιστοσελίδα της Αποστολικής Διακονίας, του Οργανισμού που έχει σαν έργο του την διάδοση του Ευαγγελίου στον κόσμο. endstream endobj 1190 0 obj <. Lukian - Charon oder die Weltbeschauer für den Griechischunterricht. Ησίοδος, Θεογονία 915-7 ... ὥσπερ οὓς Πρωταγόρας ἔλεγε τοὺς σοφιστάς, ... ὥς μοι φαίνεται. πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται. ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτα ἄττα. 2 ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις . Lektionstext [] [150b] Σωκράτης. 1218 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<4CFC1A6318B57942B4FA8FDD7DFE6A3E>]/Index[1189 51]/Info 1188 0 R/Length 134/Prev 629071/Root 1190 0 R/Size 1240/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream Sofocle, Edipo re, trad. συνεγυμνάζετο οὖν μοι … Church of Greece. … οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. Platon, Euthyphron 2a1-4a10, 5c8-e2 Im Jahre 399 v. Chr. Δεῦρο, ἔφη, δείξας μοι ἐν τῷ καταντικρὺ τοῦ τείχους περίβολόν τέ τινα καὶ θύραν ἀνεῳγμένην. ... ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ... ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται. καὶ φαίνεται τοῦτον λέγειν τὸν Σωκράτη, προσκεχρῆσθαι δὲ [23b] τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος, ὥσπερ ἂν <εἰ> εἴποι ὅτι “οὗτος ὑμῶν, ἐπακολουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. 25/11/2018 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. νυνὶ δὲ ἐν τῷ παρόντι μοι ὥσπερ κατηβολὴ περιελήλυθεν, καὶ δοκοῦσί μοι οἱ ἑκόντες ἐξαμαρτάνοντες περί τι βελτίους εἶναι τῶν ἀκόντων. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Greek Orthodox Church διατρίβομεν δέ, ἦ δ᾿ ὅς, αὐτόθι ἡμεῖς τε αὐτοὶ καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοὶ καὶ καλοί. ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ οἰκονομίας τοιάδε διαλεγομένου: εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, ἆρά γε ἡ οἰκονομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν, ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ χαλκευτικὴ καὶ ἡ Εἰπέ μοι, καὶ πῶς ἐγὼ. [1] Πολλοί μοι προσεληλύθασιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, θαυμάζοντες ὅτι ἐγὼ τῶν σιτοπωλῶν ἐν τῇ βουλῇ κατηγόρουν, [καὶ] λέγοντες ὅτι ὑμεῖς, εἰ ὡς μάλιστα αὐτοὺς ἀδικεῖν ἡγεῖσθε, οὐδὲν ἧττον καὶ … , כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם׃, ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܒܪܩܐ ܢܦܩ Ü¡Ü¢ ܡܕܢܚܐ ܘܡܬܚܙܐ ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܐ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܀, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Nestle 1904, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants], ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Greek Orthodox Church, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550. τῇ δέ γ' ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιεύσεως τὰ μὲν ἄλλα ὑπάρχει ὅσα ἐκείναις, διαφέρει δὲ τῷ τε ἄνδρας ἀλλὰ μὴ γυναῖκας μαιεύεσθαι καὶ … {Σωκράτης} Τί … Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. h�b```f``�������� Ā B,@Q�< ��O��q�ۛ�A�k����~ù5��.�4,pV���-�ݡF���T������q���v�'ߩ��q*ѡͿ�ûǚ�L�]� :�����A4Ly��P0�9:؀\ ��\�Vݡ���HK���}��0&2j���e����|���KV]� ����3Tgഈ����2e������ � T� 0 οὕτως ἀδιανοίκτων ὄντων τῶν τοῦ τάφου σφραγίδων ἡ Χριστοῦ ἀναγέννησις πέπρακται. δοκεῖς μοι, ὦ Ἀντιφῶν, ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι ἢ ζῆν ὥσπερ ἐγώ. The official webpages of Apostoliki Diakonia for bringing the Holy Christian light to the world Εγώ τώρα από τη μια, επιθυμώ να κάνω έρανοκαι να του %%EOF Δωρίδος καὶ Γαλατείας ... , καὶ τὰ μὲν κέρατα πήχεις ὥσπερ ἦσαν ... Ἀλλὰ ἐραστὴς μὲν οὐδεὶς ἔστι μοι οὐδὲ σεμνύνομαι ἐπέραστος εἶναι· τοιοῦτος δὲ οἷος ὁ Κύκλωψ ἐστίν, κινάβρας ἀπόζων ὥσπερ ὁ τράγος, ὠ� Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. σκόπει δή, ἔφη, τὰ ἑξῆς ἐκείνοις ἐάν σοι συνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί. Septuagint: Job Chapter 19. ΑΛ. ἃ καὶ κολακεύσω, συντόμως με καταφαγεῖν, οὐχ ὥσπερ τινῶν δειλαινόμενα οὐχ ἥψαντο. 14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ... 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ … vii. καὶ σὲ .pdf.doc.epub. 3. ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν εἶναι του πάθους τοῦ θεοῦ μου. οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 525 καὶ γάρ τοι πλοῦτον μὲν ἔχειν ἀγαθοῖσιν ἔοικεν, ἡ πενίη δὲ κακῷ σύμφορος ἀνδρὶ φέρειν. ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. Σωκράτης, Ἀνώνυμος Ἀθηναῖος [372] {Σωκράτης} Ἔχεις ἡμῖν εἰπεῖν ὅτι ἐστὶν τὸ δίκαιον; ἢ οὐκ ἄξιόν σοι δοκεῖ εἶναι λόγον περὶ αὐτοῦ ποιεῖσθαι; {Ἀνώνυμος} Ἔμοιγε καὶ μάλα. καὶ μὴν ἐκεῖνό μοι σκοποῦντι προοῖσται γέλως πάμπολυς. Griechischer Text und deutsche Übersetzung ἀλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ’, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐκείνου τοῦ ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας; ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις.